چهارشنبه, 06 اردیبهشت 1396

هیات شطرنج ورامین

هیات شطرنج ورامین

رئیس هیات : شهرام آقایی

شماره تماس : 09357616096