دوشنبه, 09 اسفند 1395

هیات شطرنج شمال شرق

هیات شطرنج شمال شرق

رئیس هیات : کیهان هنری

شماره تماس : 09125883530

سایت : shomalesharghchess.ir