دوشنبه, 01 بهمن 1397

هیات شطرنج شمال شرق

هیات شطرنج شمال شرق

رئیس هیات : کیهان هنری

شماره تماس : 09125883530

سایت : shomalesharghchess.ir