شنبه, 29 تیر 1398

هیات شطرنج جنوب غرب

هیات شطرنج جنوب غرب

رئیس هیات : طاهره محبت خو

شماره تماس : 09120237294

آدرس سایت : jonoobegharbchess.ir