یکشنبه, 30 تیر 1398

هیات شطرنج ملارد

هیات شطرنج ملارد

رئیس هیات : علی حاجی آبادی

شماره تماس : 0912-5352367

آدرس سایت : malardchess.com