یکشنبه, 30 تیر 1398

آیین نامه رده های سنی تهران

مسابقات شطرنج قهرمانی رده های سنی استان تهران

استاندارد – مرداد 1398

جام قهرمانان رده سنی کشور در سال97

ثبت نام اینترنتی

مسابقات ریتد می باشد.

(با پیش بینی120.000.000 ریال کمک هزینه شرکت در مسابقات کشوری)

بازیکنان استان البرز مجاز به شرکت در این مسابقات می باشند.

تا تاریخ 8 مرداد ورودیه مسابقات 1500000 ریال، از 8 مرداد ماه لغایت 18 مرداد مبلغ ورودیه 500000 ریال افزایش خواهد داشت.

ثبت نام از پایان وقت اداری 18/5/98 انجام نخواهد شد.

باشگاه ها و هیئت های حوزه و شهرستان ها می توانند جهت حضور در مسابقات از لباس متحدالشکل به نام باشگاه و هیئت استفاده نمایند.  

 مهم: تنها برای بازیکنانی که در این مسابقات شرکت نمایند، معرفی نامه جهت شرکت در مسابقات کشوری صادر          می گردد.

1-  هدف :

به منظور شناسایی نفرات برتر ومعرفی داوطلبین به مسابقات قهرمانی کشور هیئت شطرنج استان تهران اقدام به برگزاری مسابقات قهرمانی رده های سنی دختران و پسران در سال 98 می نماید.

2- قوانین و مقررات :

2-1: مسابقات به روش سویسی برگزار می شود .

2-2: مسابقات در 7 دور برگزار می شود در صورتی که دربعضی از رده ها تعداد شرکت کنندگان از 40 نفر بیشتر باشند مسابقه در آن رده در 9 دور برگزار خواهد شد.

2-3: زمان بازی ها برای هر بازیکن 90 دقیقه تعیین شده و به ازاء هر حرکت 30 ثانیه به زمان بازیکنان اضافه خواهد شد.

2-4:  تأخیر بیش از 30 دقیقه از  زمان شروع بازیها به منزله باخت بازیکن خواهد بود.

5-2: غیبت بدون اعلام قبلی منجر به حذف بازیکن از جدول مسابقات خواهد شد.

6-2: کلیه قوانین و مقررات فیده و فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران در مسابقات اعمال می شود.

7-2: نفرات برتر براساس امتیازات کسب شده تعیین خواهند شد چنانچه 2 و یا چند بازیکن در امتیازی برابر بودند از شکستن امتیاز به روشهای زیر برای تعیین نفرات برتر استفاده خواهد شد.

الفرویارویی مستقیم          بسونه بورن برگر          ج: بوخ هولز    

 د: مجموع بوخ هولز                 و- تعداد برد بیشتر

 

جدول دوره ای

الف: رویارویی مستقیم         ب: سونه بورن برگر          ج: تعداد برد بیشتر             د: کویا

 

 

 3- شرایط ثبت نام شرکت کنندگان :

3-1: ثبت نام به صورت اینترنتی و از طریق سایت هیئت تهران به آدرس chesstehran.ir انجام  می پذیرد

3-2: داشتن کارت عضویت هیئت شطرنج تهران الزامیست.

 بازیکنانی که کارت هیئت در سال 98 را ندارند، باید قبل از انجام ثبت نام مسابقه رده سنی مبلغ 250000 ریال بابت کارت هیئت پرداخت نمایند و سپس اقدام به ثبت نام نمایند.

لازم به ذکر است که کارت هیئت شطرنج استان تهران به منزله کارت شناسایی بازیکن می باشد و قبل از شروع دور اوّل بازیکن باید این کارت را داشته باشند.

3-3: داشتن کارت عضویت سیستم جامع الزامیست.

3-4: شرایط سنی بازیکنان طبق جدول زیر کاملا رعایت خواهد شد .

** متولدین 11/10/92 به بعد رده سنی زیر 6 سال

الف) متولدین 11/10/90 به بعد رده سنی 8سال

ب) متولدین 11/10/88 به بعد رده سنی 10 سال

ج) متولدین 11/10/86 به بعد رده سنی 12 سال

د) متولدین 11/10/84 به بعد رده سنی 14سال

ه) متولدین 11/10/82 به بعد رده سنی 16 سال

و) متولدین 11/10/80 به بعد رده سنی 18 سال

 * تبصرهبازیکنان استان البرز استثنائاً می توانند در مسابقات رده های سنی استان تهران شرکت نمایند، امّا در صورت کسب مقام تنها جایزه به آنها تعلق خواهد گرفت و حکم و مدال ویژه بازیکنان استان تهران می باشد.

4-  ورودیه مسابقات :

1-4: ورودیه مسابقات  مبلغ1.500.000 ریال می باشد.

تبصره 1: در کلیه رده های سنی بازیکنان دارای در جه بین المللی بالای 2100 و قهرمانان کشور رده های سنی سال 97 (ویژه بازیکنان استان تهران) ، قهرمانان آسیا و مدال آوران جهانی از پرداخت ورودیه معاف هستند.

5- جوایز مسابقات :

1-5: به سه نفر برتر هر رده مدال و حکم اهدا خواهد شد.

2-5: علاوه بر نشان ها ی فوق به 3 نفر برتر کمک هزینه شرکت در مسابقات قهرمانی رده های سنی کشوربه شرح ذیل تعلق میگیرد.

3-5: جهت نفرات اوّل تمامی رده های سنی معرفی نامه به عنوان (سهمیه) صادر خواهد شد

 

 

 

 

 

 

 

جدول کمک هزینه:

 

18 سال دختران

16 سال دختران

14 سال دختران

12 سال دختران

10 سال دختران

8 سال دختران

6 سال دختران

 

3.500.000 ریال

3.500.000 ریال

3.000.000 ریال

3.000.000 ریال

3.000.000 ریال

3.000.000 ریال

2.500.000

ریال

مقام اول

3.000.000 ریال

3.000.000 ریال

2.500.000 ریال

2.500.000 ریال

2.500.000 ریال

2.500.000 ریال

2.000.000

ریال

مقام دوم

2.000.000 ریال

2.000.000 ریال

1.800.000 ریال

1.800.000 ریال

1.800.000 ریال

1.800.000 ریال

1.800.000

ریال

مقام سوم

  ;l;

 

18 سال پسران

16 سال پسران

14 سال پسران

12 سال پسران

10 سال پسران

8 سال پسران

6 سال پسران

 

3.500.000 ریال

3.500.000 ریال

3.000.000 ریال

3.000.000 ریال

3.000.000 ریال

3.000.000 ریال

2.500.000

ریال

مقام اول

3.000.000 ریال

3.000.000 ریال

2.500.000 ریال

2.500.000 ریال

2.500.000 ریال

2.500.000 ریال

2.000.000

ریال

مقام دوم

2.000.000 ریال

2.000.000 ریال

1.800.000 ریال

1.800.000 ریال

1.800.000 ریال

1.800.000 ریال

1.800.000

ریال

مقام سوم

 

6-  تاریخ برگزاری مسابقات :

1-6: تمامی مسابقات روز21 مرداد 98 راس ساعت 9:30 صبح برگزار خواهد شد.

2-6: کلیه شرکت کنندگان می بایستی تا تاریخ18 مرداد 1398 ثبت نام خود را تکمیل نمایند پس از این تاریخ ثبت نام امکان پذیر نمی باشد و با توجه به تعداد زیاد شرکت کنندگان عزیز و کمبود ظرفیت فضای مسابقات اولویت با بازیکنانی خواهد بود که زودتر ثبت نام نموده باشند.

تبصره:

هیئت شطرنج استان تهران این اختیار را دارد که حتی تا قبل از پایان مهلت مقرر و تکمیل ظرفیت از ثبت نام خودداری نماید.

3-6: در صورت به حد نصاب نرسیدن هر کدام از رده های سنی، بنا به تشخیص هیئت نسبت به حذف، ادغام و یا برگزاری به صورت دوره ای آن رده اقدام خواهد شد.

مسئولیت صحت  تناسب رده سنی و جدولی که بازیکن ثبت نام میکند، به عهده بازیکن و یا کسی است که ثبت نام را انجام داده، در صورت هر گونه مغایرت، بازیکن از جدول حذف خواهد شد

 

برنامه مسابقات

جدول 7 دوری:

 روز

تاریخ

ساعت

 

دوشنبه

21/5/98

9:30

دور اول(ساعت 8:30 صبح حضور الزامی است)

سه شنبه

22/5/98

9:30

دور دوم

چهارشنبه

23/5/98

9:30

دور سوم

پنجشنبه

24/5/98

9:30

دور چهارم

جمعه

25/5/98

9:30

دور پنجم

شنبه

26/5/98

9:30

دور ششم

یکشنبه

27/5/98

9:30

دور هفتم

جدول 9 دوری:

 روز

تاریخ

ساعت 9:30

 ساعت 17:30

دوشنبه

21/5/98

دور اول(ساعت 8:30 صبح حضور الزامی است)

 

سه شنبه

22/5/98

دور دوم

دور سوم

چهارشنبه

23/5/98

دور چهارم

 

پنجشنبه

24/5/98

دور پنجم

دور ششم

جمعه

25/5/98

دور هفتم

 

شنبه

26/5/98

دور هشتم

 

یکشنبه

27/5/98

دور نهم

 

مهم: تنها برای بازیکنانی که در این مسابقات شرکت نمایند، معرفی نامه جهت شرکت در مسابقات کشوری صادر          می گردد.

 نشانی محل برگزاری مسابقات:

خ حجاب – سالن های مسابقات فدراسیون شطرنج و سالن مسابقات هیئت شطرنج استان تهران

 دفترهیات شطرنج استان تهران واقع در بلوار کشاورز، خیابان حجاب، ورودی خانه والیبال جنب هیئت پینگ پنگ هیئت شطرنج استان تهران تلفن 3-88991691

 

 


بازگشت


بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.