پنج شنبه, 09 بهمن 1399

لیگ زیر 18 سال استان تهران

آئین نامه مسابقات شطرنج

تیم های مدارس شطرنج و دستجات آزاد زیر 18 سال در سال 1398 )آقایان(

متولدین مهرماه 1380 به بعد

ریتد

ماده 1) اهداف:  

هیئت شطرنج استان تهران برای دست یابی به اهداف زیر

الف( ارتقاء سطح کیفی وتوسعه شطرنج در رده های سنی

ب( ترغیب وتشویق مراکز آموزش شطرنج ،مراکز علمی ،فرهنگی ،اقتصادی و.........برای شرکت در مسابقات

ج( شناخت تیمهای برتر وصعود آنها به دسته ی بالاتر

اقدام به برگزاری مسابقات تیمهای رده سنی )زیر 18 سال ( استان در سال98 می نماید.

 ماده 2) قوانین ومقررات

 1-2مسابقات به روش سوئیسی و متناسب با تعداد تیم های شرکت کننده برگزار خواهد شد. تیم های هم خانواده در دو دور آخر نباید با هم مسابقه بدهند.

 2-2زمان با زیها 90 دقیقه برای هر بازیکن به اضافه 30 ثانیه پاداش برای انجام هر حرکت

 3-2کلیه قوانین فیده و بخشنامه های فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران در مسابقات اعمال می شود

 4-2تاخیر بیش از 30 دقیقه بازیکن )پس از شروع بازی( منجربه باخت او خواهد شد وبرای حریف یک امتیاز منظور می شود مگر آن که سرداور طور دیگری تصمیم بگیرد.

ماده 3)شرایط تیمها و بازیکنان

1-3هر تیم متشکل از 6 بازیکن می باشد که برروی 4 میز با احتساب 2 بازیکن ذخیره به رقابت خواهند پرداخت.

 2-3حضور یک بازیکن لیگ برتر در مسابقات مجاز است مشروط به این که بازیکن از باشگاه خود در لیگ برتر کشور رضایت نامه حضور در مسابقات حاضر ارائه دهد و در یک روز نمی تواند در دو مسابقه (همزمان)شرکت کند.

 3-3استفاده از یک بازیکن از استانها ی دیگرمشروط به اینکه در استان خود ویا استانهای دیگر به طورهم زمان بازی نکنند مجاز است (مشروط به این که از باشگاه استان خود مجوز دریافت نماید).

 4-3تیمی که بر خلاف مفاد ماده3 مقررات و آئین نامه حاضر عمل نماید 4بر صفر بازنده است.

تبصره: چنانچه تیمی در جریان مسابقات به هر دلیل غیرموجه انصراف دهد، مراتب به کمیته انضباطی هیئت شطرنج استان تهران گزارش خواهد شد.

 5-3ارائه یک برگ تصویر شناسنامه ، یک قطعه عکس 4×3 از سوی کلیه اعضاءتیم الزامی است

تبصره 1) از سوی هیئت شطرنج استان تهران برای تمامی بازیکنان کارت هیئت جهت حضور در مسابقات صادر خواهد شد.

6-3ارائه لیست اسامی با جای خالی قابل قبول نبوده و اسامی به ترتیب متوالی از میز 1 منظور             می گردد و تا پایان نیم فصل مسابقات اجازه ندارند بازیکن جدید وارد تیم نمایند )رده بندی اولیه ملاک قرعه کشی است( معرفی چهار بازیکن اصلی میزهای اول تا چهارم تا آخر وقت اداری 2 روز قبل از شروع مسابقات الزامی است.

تبصره  2) بازیکن مجاز است از کاپیتان خود در مورد پیشنهاد تساوی و یا قبول پیشنهاد تساوی حریف با رعایت قوانین کسب تکلیف نماید.

تبصره3) چنانچه مسابقات در 7 دور برگزارشود پایان هفته سوم واگر در 9 دور برگزار شود پایان هفته چهارم نیم فصل خواهد بود.

7-3در صورتی که تیمی3 بازیکن غایب داشته باشد 4 بر صفر بازنده محسوب خواهد شد و برای شروع مسابقه، حضور حداقل 2 بازیکن الزامیست.

 7-3ترکیب بازیکنان در هر دور بایستی 1 ساعت قبل از بازی به صورت کتبی در پاکت سر بسته به سر داور تسلیم شود درغیراین صورت مسئولیتی متوجه سر داور نخواهد بود .سرداور در حضور هر دو کاپیتان یا سرپرست تیمها اسامی را به رویت آنها می رساند.

تبصره4) ارسال ارنج براساس لیست کامل و با علامت زدن جلوی نام بازیکن مورد نظر برای بازی در آن دور مسابقه انجام شود.

 8-3در صورتی که بیش از دو بازیکن تیمی از سوی فدراسیون و یا وزارت ورزش به خارج از کشور یا داخل کشور اعزام شوند مسابقه آن تیم به تعویق می افتد.

تبصره 5) علاوه برموارد فوق در صورت بروز اتفاقات غیر مترقبه و با دلایل موجه ومدارک مربوط بنا به تشخیص سر داور و هیئت شطرنج استان تهران مسابقه آن تیم به تعویق می افتد

تبصره 6) در هر صورت، مسابقات به تعویق افتاده می بایست تا قبل قرعه کشی دور بعد انجام پذیرد.

 9-3تیمها در پایان نیم فصل مجاز به تکمیل ترکیب ویا تغییر بازیکن خود می باشند (که این تغییر، ترکیب اصلی تیم (ارنج اصلی)را نباید بهم بزند) استفاده از بازیکن جدید آزاد حداکثر تا 2 بازیکن با در نظر گرفتن آئین نامه حاضر خواهند بود

 10-3سر پرستان تیمها موظفند تا روز 30 شهریور 98 اعلام آمادگی خود را تحویل هیئت شطرنج استان تهران دهند . شروع مسابقات متعاقبا "اعلام خواهد شد.  

 11-3بازیکنان می بایستی متولد سال 1380 به بعد باشند.

 12-3عدم اعلام آمادگی و ارائه مدارک به منزله انصراف از مسابقات تلقی خواهد شد.

 13-3بازیکنانی که در نیم فصل اول در لیگ های استان تهران حضور داشته اند نمی توانند جابجا شوند.

ماده 4) رده بندی وشکستن امتیاز:  

 1-4رده بندی تیمها بر اساس مجموع امتیازات کسب شده بازی ها تعیین خواهند شدچنانچه دو ویا چند تیم در امتیازی برابر بودند از شکستن امتیاز به روشهای زیر برای تعیین تیم برتر استفاده می شود

الف- امتیاز تیمی        ب- رویارویی مستقیم      ج- بوخ هولز قطع شده1    د- بوخ هولز 

   ه- سونه بورن برگر  C ( مجموع حاصلضرب امتیاز تیمی به دست آمده مقابل هر تیم در جمع کل امتیاز بازی های تیم مقابل در پایان مسابقات)

ماده 5) نحوه تعیین نفرات برتر میزهای 6گانه

 1-5نفرات برتر میزهای 6گانه در پایان مسابقات تعیین می شوند مشروط به اینکه هر بازیکن در 4 میز اصلی حداقل 60% ، 6 بازی در 9 دور و در 2 میز ذخیره حداقل 50% ، 5 بازی  در 9 دور را شرکت کرده باشند.

 2-5برای تعیین نفر برتر به ترتیب از روشهای زیر استفاده می شود

الف- درصد امتیاز ب-تعداد بازی بیشتر ج- دیدا ر مستقیم د-تعداد بردها       ه-تیم بالاتر

تبصره 5 ) استراحت در نتایج انفرادی منظور نمی شود ولی بازی انجام نشده )غیبت حریف و غیره( در نتیجه میزها محاسبه می گردد.

ماده 6) ورودیه  

 1-6تیمها متعهد خواهند شد مبلغ 15.000.000 ریال بابت ورودیه مسابقات به شماره کارت6063737000019032  پرداخت نمایند. 

ماده 7) جوایز  

 1-7به تیمهای اول ،دوم، سوم جام ،مدال،و حکم اعطا خواهد شد و به ترتیب در سال آینده از تخفیف

60%، 50% و 40% برخوردار می باشند.

 2-7به نفرات برتر میزهای 6گانه مدال وحکم اعطا خواهد شد.

ماده 8)هیئت ژوری

 1-8هیات ژوری در آغاز مسابقات تعیین خواهند شد) 5نفر که با حضور 3 نفر جلسه رسمیت می یابد(

 2-8چنانچه تیمی اعتراض داشته باشد باید حداکثر 15 دقیقه پس از بازی مربوطه اعتراض خود را به هیئت ژوری به صورت کتبی اعلام و مبلغ 500.000 ریال ضمیمه گزارش نموده چنانچه رای به نفع آنها صادر شود مبلغ پرداختی مسترد در غیر اینصورت به نفع هیئت شطرنج استان تهران به حساب هیات واریز خواهد شد

توجه: به استثنای بازیکنانی که بازی آنها در جریان است و کاپیتان تیم و مسئولین برگزاری مسابقات حضور افراد دیگر در سالن مسابقات مجاز نمی باشد.

 *آوردن تلفن همراه و یا هرگونه وسیله ارتباطی و الکترونیکی به داخل سالن مسابقات ممنوع بوده و موجب باخت دارنده تلفن و یا وسیله الکترونیکی خواهد شد.

 3-8رای هیات ژوری نهایی ولازم الاجراست

تبصره 6 ( اگراعتراض مربوط به تیمی باشدکه یکی از اعضاء آن )سرپرست ،مربی ، بازیکنان ( عضو هیات ژوری باشند نمی توانند در جلسه هیات ژوری شرکت کنند

ماده 9) سایر موارد

 1-9سرداور مسابقه در پایان هر دور موظف است صورتجلسه مسابقه را به تائید کاپیتان یا سرپرست تیمها برساند و حداکثر تا 24 ساعت بعد از مسابقه به همراه برگ ثبت بازی ها به هیئت شطرنج استان تهران تحویل دهد.

 2-9تعیین تاریخ دیدارها ی معوقه با توجه به تبصره 6 با کمیته مسابقات هیات شطرنج استان تهران خواهد بود . دیدارهای معوقه قبل از پایان هر نیم فصل باید انجام شود که می تواند در هر یک از روزهای هفته به تشخیص هیئت باشد.

تبصره7 ( هزینه برگزاری مسابقه به عهده تیمی است که عامل تعویق افتادن مسابقه می باشد.

 2-9نشانی محل برگزاری ،شماره فاکس و شماره های تماس قبل از شروع مسابقات از جانب هیئت شطرنج استان تهران به اطلاع تیمها خواهد رسید

 4-9سرپرست هر تیم موظف است اسامی بازیکنان تیم را که به تایید تک تک آنها رسیده باشد )قرارداد یا توافقنامه ( که در آغاز و اتمام توافق قید شده باشد را به هیئت شطرنج استان تهران تسلیم نماید.  

 5-9هیئت شطرنج استان تهران موظف است اطلاعات مربوط به مسابقات را از طریق سایت هیات شطرنج www.chesstehran.ir و یا از طریق پیام کوتاه و اگر فاکس داشته باشند به تیمها اعلام نما ید (حداکثر 3 روز مانده به دور بعد)  

7-9تمامی مسابقات در روزهای پنج شنبه و جمعه برگزار می گردد و در صورت صلاحدید کمیته برگزاری مسابقات در روزهای تعطیل رسمی و یا روز قبل از تعطیلی  در مواقع ضروری و همچنین روزهای عادی نیز این مسابقات برگزار می گردد.

  

تلفن تماس:88991691 داخلی 4

 

 


بازگشت


بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.