جمعه, 02 آبان 1399

لیگ بانوان تهران

آئین نامه مسابقات شطرنج

لیگ دستجات آزاد بانوان استان تهران در سال 98

ریتد

ماده 1) اهداف 

هیئت شطرنج استان تهران برای دست یابی به اهداف زیر

الف) ارتقاء سطح کیفی وتوسعه شطرنج در استان تهران

ب) ترغیب وتشویق مراکز آموزش شطرنج ،مراکز علمی ،فرهنگی ،اقتصادی و.........برای شرکت در مسابقات

ج) شناخت تیمهای برتر وصعود آنها به دسته ی بالاتر

اقدام به برگزاری مسابقات دستجات آزاد بانوان استان در سال 98 می نماید.

ماده 2) قوانین ومقررات

2-1 مسابقات به روش سوئیس یا دوره ای متناسب با تعداد تیم های شرکت کننده برگزار خواهد شد.   تا 10 تیم به صورت دوره ای و طبق آئین نامه دوره ای برگزار می گردد). در صورتی که تعداد تیم ها بیش از 10 تیم باشد مسابقات به صورت سوئیس تیمی برگزار می شود. در این صورت تیم های هم خانواده در دورهای ابتدایی با هم مسابقه بدهند.

2-2 زمان با زیها 90 دقیقه برای هر بازیکن به اضافه 30 ثانیه پاداش برای انجام هر حرکت

2-3 کلیه قوانین فیده و بخشنامه های فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران در مسابقات اعمال می شود

2-4 تاخیر بیش از 30 دقیقه بازیکن پس از شروع مسابقات منجربه باخت او خواهد شد وبرای حریف یک امتیاز منظور می شود

ماده 3) شرایط تیمها و بازیکنان

3-1 هر تیم متشکل از 6 بازیکن میباشد که برروی 4 میز با احتساب 2 بازیکن ذخیره به رقابت خواهند پرداخت

3-2 حضور بازیکنان لیگ برتر در این مسابقات مجاز است مشروط به این که بازیکن از باشگاه خود در لیگ برتر کشور رضایت نامه حضور در مسابقات حاضر ارائه دهد و در یک روز، همزمان نمی تواند در دو مسابقه شرکت نماید. در صورت همزمانی (یک روز) مسابقات لیگ برتر کشور با این مسابقات، بازیکن فقط در یکی از این مسابقات می تواند حضور داشته باشد.

3-3 استفاده از دو بازیکن از استانهای دیگرمشروط به اینکه در استان خود و یا استانهای دیگر به طورهم زمان بازی نکنند مجاز است ( مشروط به این که از باشگاه استان خود مجوز دریافت نماید).

3-4 تیمی که بر خلاف مفاد ماده3 مقررات و آئین نامه حاضر عمل نماید 4بر صفر بازنده است.

3-5 چنانچه تیمی در جریان مسابقات بنا به هر دلیل غیر موجه انصراف دهد، مراتب به کمیته انضباطی هیئت شطرنج استان تهران گزارش خواهد شد.

3-6 ارائه یک برگ تصویر شناسنامه ، یک قطعه عکس 4×3 از سوی کلیه اعضاءتیم الزامی است.

تبصره 1) از سوی هیئت شطرنج استان تهران برای تمامی بازیکنان کارت هیئت جهت حضور در مسابقات صادر خواهد شد.

تبصره2) ارائه لیست اسامی با جای خالی قابل قبول نبوده ، اسامی به ترتیب متوالی از نفر 1 منظور می شود و تا پایان نیم فصل مسابقات اجازه ندارد بازیکن جدید وارد تیم نماید (رده بندی اولیه ملاک قرعه کشی می باشد ). معرفی 4 بازیکن اصلی (میزهای 1 تا 4 به همراه نام کاپیتان خود) الزامیست ولی بایستی تا آخر وقت اداری  2روز قبل از شروع مسابقات اعلام گردد.

تبصره3) بازیکن مجاز است از کاپیتان خود در مورد پیشنهاد تساوی و یا قبول پیشنهاد تساوی حریف با رعایت قوانین کسب تکلیف نماید.

تبصره 4) چنانچه مسابقات در 7 دور برگزارشود پایان هفته سوم و اگر در 9 دور برگزار شود پایان هفته چهارم نیم فصل خواهد بود.

3-7در صورتی که تیمی3 بازیکن غایب داشته باشد 4 بر صفر بازنده محسوب خواهد شد و برای شروع مسابقه، حضور حداقل 2 بازیکن الزامیست.

3-8 ترکیب بازیکنان در هر دور بایستی یک ساعت قبل از بازی به صورت کتبی در پاکت سر بسته به سر داور تسلیم شود درغیراین صورت مسئولیتی متوجه سر داور نخواهد بود .سرداور در حضور هر دو کاپیتان یا سرپرست تیمها اسامی را به رویت آنها می رساند.

تبصره 5) ارسال ارنج براساس لیست کامل و با علامت زدن جلوی بازیکن مورد نظر برای بازی در آن دور مسابقه انجام می شود.

3-9 در صورتی که بیشتر از دو بازیکن تیمی از سوی فدراسیون و یا وزارت ورزش به خارج از کشور یا داخل کشور اعزام شوند مسابقه آن تیم به تعویق می افتد این موضوع شامل امتحانات پایان ترم دانشگاه هم می شود مشروط به اینکه حداقل یک هفته قبل موضوع باید به اطلاع هیئت شطرنج استان تهران به صورت کتبی برسد و رسید دریافت شود.

تبصره 6) علاوه برموارد فوق در صورت بروز اتفاقات غیر مترقبه و با دلایل موجه بنا به تشخیص سر داور و هیئت شطرنج استان تهران مسابقه آن تیم به تعویق می افتد.

تبصره7) در هر صورت، مسابقات به تعویق افتاده می بایست تا قبل قرعه کشی دور بعد انجام پذیرد.

3-10 تیم ها در پایان نیم فصل مجاز به تکمیل و یا تغییر بازیکن خود(که این تغییر،ترکیب اصلی تیم را نباید بهم بزند) می باشند. استفاده از بازیکن جدید حداکثر تا 2 بازیکن با در نظر گرفتن آیین نامه حاضر مجاز می باشد.

3-11 سرپرستان تیمها موظفند تا پایان روز 30 شهریور 98 اعلام آمادگی خود را تحویل هیئت شطرنج استان تهران دهند . شروع مسابقات متعاقبااعلام می گردد.

3-12 عدم اعلام آمادگی و ارائه مدارک به منزله انصراف از مسابقات تلقی خواهد شد.

3-13 بازیکنانی که در نیم فصل اول در لیگ های استان تهران حضور داشته اند نمی توانند جابجا شوند.

ماده 4) رده بندی وشکستن امتیاز 

4-1 رده بندی تیمها بر اساس مجموع امتیاز بازی ها تعیین خواهند شدچنانچه دو ویا چند تیم در امتیاز مجموع بازی ها برابر بودند از شکستن امتیاز به روشهای زیر برای تعیین تیم برتر استفاده می شود:

الف) امتیاز تیم      ب) رویارویی مستقیم      2 ج) بوخ هولز قطع شده1    د) بوخ هولز                               

 ه) سونه بورن برگر تیمیc (مجموع امتیاز تیمی ضربدر جمع امتیاز بازی های حریف)                           و) مسابقه دو جانبه 2*3 با 5ثانیه اضافی برای هر حرکت (از حرکت اول) برای رده بندی استفاده خواهد شد.

ماده 5) نحوه تعیین نفرات برتر میزهای 6گانه

5-1 نفر برتر میزهای 6گانه در پایان مسابقات تعیین می شوند مشروط به اینکه هر بازیکن اصلی حداقل در 60% ، 6 بازی و برای 2 میز ذخیره حداقل 50% ، 5 بازی شرکت کرده باشد (در 7دور در 5 بازی ،در 9دور در 6 بازی)به شرح ومراتب زیرتعیین می گردد:

الف) درصد امتیاز ب) تعداد بازی بیشتر ج) رویارویی مستقیم د) تیم بالاتر

تبصره:    استراحت در نتایج انفرادی منظور نمی شود ولی بازی انجام نشده (غیبت حریف و غیره) در نتایج میزها محاسبه می گردد.

ماده 6) ورودیه 

6-1 تیمها متعهد خواهند شد مبلغ 13،000،000 ریال بابت ورودیه مسابقات به شماره کارت6063737000019032  پرداخت نمایند.

ماده 7 ) جوایز 

7-1 به تیمهای اول ،دوم، سوم جام ،مدال،و حکم اعطا خواهد شد و به ترتیب در سال آینده از تخفیف 60%، 50% و 40% برخوردار می باشند.

7-2به نفرات برتر میزهای 6گانه مدال وحکم اعطا خواهد شد.

ماده 8) هیئت ژوری

8-1 هیات ژوری در آغاز مسابقات تعیین خواهند شد (5نفر که با حضور 3 نفر جلسه رسمیت می یابد.

8-2 رای هیات ژوری نهایی ولازم الاجراست.

8-3 چنانچه تیمی اعتراض داشته باشد (به قضاوت سر داور یا داوران ) باید مبلغ 500000 ریال ضمیمه گزارش نموده حداکثر ظرف مدت 15 دقیقه پس از بازی مربوطه به هیئت ژوری تسلیم نماید چنانچه رای به نفع آنها صادر شود مبلغ پرداختی مسترد در غیر اینصورت به نفع هیئت شطرنج استان تهران به حساب هیات واریز خواهد شد.

توجه: به استثنای بازیکنانی که بازی آنها در جریان است و کاپیتان تیم و مسئولین برگزاری مسابقات حضور افراد دیگر در سالن مسابقات مجاز نمی باشد.

آوردن تلفن همراه و یا هرگونه وسیله ارتباطی و الکترونیکی به داخل سالن مسابقات ممنوع می باشد و باعث باخت دارنده تلفن یا وسیله ارتباطی و الکترونیکی خواهد شد.

تبصره 4) اگراعتراض مربوط به تیمی باشدکه یکی از اعضاء آن (سرپرست ،مربی ، بازیکنان ) عضو هیات ژوری باشند نمی توانند در جلسه هیات ژوری شرکت کنند.

ماده 9) سایر موارد 

9-1 سرداور مسابقه در پایان هر دور موظف است صورتجلسه مسابقه را به تائید کاپیتان یا سرپرست تیمها برساند و حداکثر تا 24 ساعت بعد از مسابقه به همراه برگ ثبت بازی ها به هیئت شطرنج استان تهران تحویل دهند.

9-2تعیین تاریخ دیدارها ی معوقه با توجه به تبصره 7 با کمیته مسابقات هیات شطرنج استان تهران خواهد بود . دیدارهای معوقه قبل از پایان هر نیم فصل باید انجام شود که می تواند در هر یک از روزهای هفته به تشخیص هیئت باشد.

تبصره: هزینه برگزاری مسابقه به تعویق افتاده به عهده تیمی است که عامل عقب افتادن مسابقه می باشد.

9-3 نشانی محل برگزاری مسابقات ،شماره فاکس و شماره های تماس قبل از شروع مسابقات از جانب هیئت شطرنج استان تهران به اطلاع تیمها خواهد رسید.

9-4 سرپرست هر تیم موظف است اسامی بازیکنان تیم را که به تایید تک تک آنها رسیده باشد (قرارداد یا توافقنامه ) که در آغاز و اتمام توافق قید شده باشد را به هیئت شطرنج استان تهران تسلیم نماید .

9-5 هیئت شطرنج استان تهران موظف است اطلاعات مربوط به مسابقات را از طریق سایت هیات شطرنجwww.chesstehran.ir و یا از طریق پیام کوتاه و یا فاکس به تیمها اعلام نما ید (حداکثر 3 روز مانده به دور بعد )

9-6تمامی مسابقات در روزهای پنج شنبه و جمعه برگزار می گردد و در صورت صلاحدید کمیته برگزاری مسابقات در روزهای تعطیل رسمی و یا روز قبل از تعطیلات ( در مواقع ضروری) و همچنین روزهای عادی نیز این مسابقات برگزار می شود.

 

تلفن تماس: 88991691 داخلی 4

                                                                                                                                      

هیئت شطرنج استان تهران ***** کمیته برگزاری مسابقات

 


بازگشت


بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.