سه شنبه, 14 مرداد 1399

مسابقه شطرنج قهرمانی آقایان استان تهران – استاندارد – ریتد