جمعه, 29 تیر 1397

آیین نامه لیک دسته یک استان تهران - ریتد

آئین نامه مسابقات شطرنج تیم های دستجات آزاد استان تهران درسال 96 (آقایان)

 ((ریتد))

 

ماده1)اهداف                                              

هیئت شطرنج استان تهران برای دست یابی به اهداف زیر:

الف) ارتقاءسطح کیفی و آمادگی بازیکنان استان تهران

ب) ترغیب و تشویق مراکز علمی ،فرهنگی ،اقتصادی و ... برای حضور در مسابقات

ج) شناخت تیمهای برتر ومعرفی آنها به مسابقات لیگ دسته 1 کشور

د) در مسیر اعتلای ورزش شطرنج با چشم انداز حرفه ای شدن

اقدام به برگزاری مسابقات قهرمانی تیمهای باشگاهی دسته اول استان در سال 96 می نماید.

ماده 2) قوانین ومقررات :

2-1) مسابقات به روش سوئیس تیمی متناسب با تعداد تیم ها برگزار می گردد(در صورتیکه مسابقات به صورت دوره ای انجام پذیرد آیین نامه مسابقات تیمی دوره ای اعمال می گردد) تیم های هم خانواده در دو دور آخر نباید با هم مسابقه بدهند.

2-2) زمان بازیها 90 دقیقه برای هر بازیکن به اضافه 30 ثانیه برای هر حرکت.

2-3) کلیه قوانین فیده و بخشنامه های فدراسیون شطرنج جمهوری اسلامی ایران در مسابقات اعمال می شود.

2-4) تاخیر بیش از 30 دقیقه بازیکنان پس از شروع بازی منجر به باخت آنها خواهد شد وبرای حریف یک امتیاز منظور خواهد شد، مگر آن که سرداور طور دیگری تصمیم بگیرد.

ماده 3) شرایط تیم ها وبازیکنان :

3-1) هر تیم متشکل از6 بازیکن می باشد که بروی4 میز با احتساب 2 بازیکن ذخیره به رقابت خواهند پرداخت .

3-2) حضور دو بازیکن لیگ برتر کشور در مسابقات مجاز است مشروط به اینکه بازیکن از استان تهران باشد و از باشگاه خود در لیگ برتر کشور رضایت نامه حضور در مسابقات حاضر ارائه دهد ودر یک روز همزمان نمی تواند در دو مسابقه شرکت کند در صورت همزمانی (یک روز) مسابقات لیگ برتر کشور با این مسابقات بازیکن در یکی از این مسابقات می تواند حضور یابد.

3-3) استفاده از دو بازیکن استانهای دیگر مشروط به اینکه در استان خود و یا استانهای دیگر به طور همزمان بازی نکنند مجاز است (دوره مسابقات لیگ بازیکنان مذکور در دو استان همزمان نباشند.)

3-4)در صورتی که تیمی خلاف مفاد ماده3 مقررات و آئین نامه حاضر عمل نماید 4 بر صفر بازنده محسوب می شود.

3-5) چنانچه تیمی در جریان مسابقات بنا به هر دلیل غیر موجهی انصراف دهد مراتب به کمیته انضباطی فدراسیون گزارش خواهد شد

تبصره 1) چنانچه مسابقات در 7 دور برگزار شود پایان هفته سوم و اگر در 9 دور برگزار شود پایان هفته چهارم نیم فصل خواهد بود.

3-6) سرپرست ،مربی و بازیکنان هر تیم موظفند یک برگ تصویر شناسنامه ، یک قطعه عکس 4×3 ، کد عضویت سیستم جامع فدراسیون ، کارت عضویت هیئت شطرنج استان تهران و تصویر پایان خدمت را به مسئول برگزاری مسابقات تحویل دهند.

تبصره2) از سوی هیئت شطرنج استان تهران برای تمامی بازیکنان کارت هیئت جهت حضور در مسا بقات صادر خواهد شد .

تبصره 3) بازیکنانی که مشمول باشند باید وضعیت نظام وظیفه آنها مشخص باشد . کارت پایان خدمت، معافیت یا دفترچه آماده به خدمت و یا گواهی اشتغال به تحصیل ارائه دهند.

تبصره 4) معرفی 4 بازیکن اصلی میزهای اول تا چهارم تا آخر وقت اداری دو روز قبل از شروع مسابقات الزامی است.

ارائه لیست اسامی با جای خالی قابل قبول نبوده و اسامی به ترتیب متوالی از میز 1 منظور می گردد و تا پایان نیم فصل مسابقات اجازه ندارند بازیکن جدید وارد تیم نمایند (رده بندی اولیه ملاک قرعه کشی است)

3-7) در صورتی که تیمی3 بازیکن غایب داشته باشد 4 بر صفر بازنده محسوب خواهد شد و برای شروع مسابقه، حضور حداقل 2 بازیکن الزامیست.

3-8) ترکیب بازیکنان در هر دور بایستی حداقل یک ساعت قبل از شروع بازی های آن دور به صورت کتبی (با امضای کاپیتان تیم) به سر داور مسابقه تسلیم گردد (در پاکت سر بسته ) در غیر این صورت ترتیب بازیکنان آن دور بر اساس ترتیب میزهای فهرست اصلی است که قبل از آغاز بازی ارائه شده است .

تبصره 4) علاوه برموارد فوق در صورت بروز اتفاقات غیر مترقبه و با دلایل موجه ومدارک مربوط بنا به تشخیص سر داور و هیئت شطرنج استان تهران مسابقه آن تیم به تعویق می افتد

3-9در صورتی که بیش ازدو بازیکن از تیمی از سوی فدراسیون به مسابقات برون مرزی یا داخل کشور اعزام شوند مسابقه آن تیم به تعویق می افتد این موضوع شامل امتحانات پایان ترم دانشگاهی هم می شود مشروط بر اینکه موضوع حداقل یک هفته زودتر کتبا به اطلاع مسئول برگزاری برسد.

تبصره 5)علاوه بر موارد فوق در صورت بروز اتفاقات غیر مترقبه و با دلایل موجه و مدارک مربوطه که در زمان مشخص شده ارائه گردد، بنا به تشخیص سرداور و هیئت شطرنج استان تهران مسابقه آن تیم به تعویق می افتد.

تبصره 6) در صورت به تعویق افتادن مسابقه، کلیه هزینه های مسابقه ای که بعدا" انجام می گیرد به عهده عامل به تعویق افتادن می باشد. (تیم مربوطه)

3-10) تیمها در پایان نیم فصل مجاز به تکمیل ویا تغییر بازیکن خود (که این تغییر ترکیب اصلی تیم را نباید بهم بزند) می باشند. استفاده از بازیکن جدید حداکثر تا 2 بازیکن با در نظر گرفتن آئین نامه حاضر خواهند بود.

3-11) تیمها موظفند تا پایان روز30 شهریور 1396 اعلام آمادگی خود را تحویل هیئت شطرنج استان تهران دهند.زمان برگزاری مسابقات متعاقبا" اعلام می گردد.

تبصره 7) عدم اعلام آمادگی وارائه مدارک به منزله انصراف از مسا بقات تلقی خواهد شد.

3-12) تیمهای اول ،دوم وسوم در صورت تمایل به مسابقات قهرمانی لیگ برتر کشور معرفی خواهند شد.

3-13) بازیکنانی که در نیم فصل اول در لیگ های استان تهران حضور داشته اند نمی توانند جابجا شوند.

ماده 4) رده بندی و شکستن امتیاز :

4-1) رده بندی تیمها بر اساس مجموع امتیازات کسب شده بازی ها تعیین خواهد شد چنانچه دو و یا چند تیم در مجموع امتیاز بازی ها برابر بودند از شکستن امتیاز به روشهای زیر و به ترتیب اولویت برای تعیین تیم برتر استفاده می شود.

الف) امتیاز تیمی        ب) رویارویی مستقیم      ج) بوخ هولز قطع شده1    د) بوخ هولز    ه) سونه بورن برگرC    (مجموع حاصلضرب امتیاز تیمی به دست آمده مقابل هر تیم در جمع کل امتیاز بازیهای تیم مقابل در پایان مسابقات)

ماده 5) نحوه تعیین نفر برتر میز ها :

5-1) نفرات برتر میزهای 6 گانه در پایان مسابقات با توجه به اینکه هر بازیکن در 4 میز اصلی حداقل 60% ، 6 بازی در 9 دور و برای 2 میز ذخیره در حداقل 50% ، 5 بازی در 9 دور را شرکت کرده باشند به شرح و مراتب زیر تعیین می گردد:

الف) درصد امتیاز ب) تعدا بازی های بیشتر ج) رویارویی مستقیم د)تعداد بردها   ه ) تیم بالاتر

تبصره:    استراحت در نتایج انفرادی منظور نمی شود ولی بازی انجام نشده (غیبت حریف و غیره) در نتایج میزها محاسبه می گردد.

ماده 6 ) ورودیه :

6-1) تیمها متعهد می شوند مبلغ 11،000،000 ریال بابت ورودیه مسابقات به حساب جاری 14/4417987 بانک ملت شعبه پیچ شمیران ( قابل پرداخت در کلیه شعب ) واربز نمایند.

ماده 7 جوایز :

7-1 ) به تیمهای اول ، دوم، سوم جام ،مدال ،حکم اعطا خواهد شد و به ترتیب برای سال آینده از تخفیف 60%، 50%، و 40% برخوردار می باشند.

7-2) به نفرات برتر میزهای 6 گانه مدال و حکم اعطا خواهد شد.

ماده 8) هیات ژوری :

8-1) هیات ژوری در آغاز مسابقات تعیین خواهند شد ( 5نفر که با حضور 3 نفر رسمیت می یابد. )

8-2) در صورت اعتراض به رای سر داور یا همکاران او بایستی مورد اعتراض به صورت کتبی به ضمیمه 500،000 ریال توسط کاپیتان تیم حداکثر 15 دقیقه پس از بازی مربوط به هیئت ژوری تسلیم گردد. در صورت وارد بودن اعتراض مبلغ مزبور مسترد خواهد شد.

8- 3) رای هیئت ژوری نهایی و لازم الاجرا ست.

توجه: به استثنای بازیکنانی که بازی آنها در جریان است و کاپیتان تیم و مسئولین برگزاری مسابقات حضور افراد دیگر در سالن مسابقات مجاز نمی باشد.

آوردن تلفن همراه و یا هرگونه وسیله ارتباطی الکترونیکی به داخل سالن مسابقات ممنوع می باشد و باعث باخت دارنده تلفن یا وسیله ارتباطی خواهد شد.

تبصره 8) اگر اعتراض مربوط به تیمی باشد که یکی از اعضاءآن (سرپرست ، مربی ،بازیکنان ) عضو هیات ژوری باشند نمی توانند در جلسه هیات ژوری شرکت نمایند.

ماده 9 ) سایر موارد :

9-1) سر داور مسابقه در پایان هر دور موظف صورت جلسه مسابقه را به تائید کاپیتان یا سرپرست تیمها برساند و حد اکثر تا 24 ساعت بعد از مسابقه به همراه برگ ثبت بازی ها به هیئت شطرنج استان تهران (کمیته مسابقات ) تحویل دهند.

9-2) کلیه اعضاء تیمها باید کارت بیمه ورزشی داشته باشند.

9-3) تعیین تاریخ دیدارهای معوقه با کمیته مسابقات هیات شطرنج استان تهران خواهد بود . دیدارهای معوقه قبل از پایان هر نیم فصل در طول روزهای هفته که توسط هیئت اعلام می شود باید انجام شود.

9-4) نشانی محل برگزاری ، شماره فکس ،و شماره های تماس قبل از شروع مسابقات از جانب مسئول برگزاری به اطلاع تیمها خواهد رسید.

9-5) سرپرست هر تیم موظف است اسامی بازیکنان تیم را که به تایید تک تک آنها رسیده باشد (قرار داد یا توافقنامه ) که در آن آغاز و اتمام توافق قید شده باشد را به مسئول برگزاری مسابقات تسلیم نماید.

9-6) مسئول برگزاری مسابقات موظف است اطلاعات مربوط به مسابقات را از طریق سایت هیئت شطرنج www.chesstehran .ir و یا از طریق پیام کوتاه واگر شماره فاکس داشته باشند به تیمها اعلام نمایند.( حد اکثر 3روز مانده به دور بعد )

9-7) تمامی مسابقات در روزهای پنج شنبه و جمعه برگزار می گردد و در صورت صلاحدید کمیته برگزاری مسابقات در روزهای تعطیل رسمی و یا روز قبل از تعطیلات ( در مواقع ضروری) و همچنین روزهای عادی نیز این مسابقات برگزار می شود.

تلفن تماس: 88991691 داخلی 4

هیئت شطرنج استان تهران ****** کمیته برگزاری مسابقات

 


بازگشت


بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.