سه شنبه, 01 آبان 1397

برنامه لیگ های استان تهران

* کلیه تیم ها باید تا تاریخ 30 شهریور ورودیه مسابقات را پرداخت و حضور خود را در لیگ قطعی نمایند.

** کلیه تیم ها بایستی تا پایان وقت اداری 10 مهر ارنج اصلی خود را به دفتر هیئت شطرنج استان تهران تحویل دهند.

*** ساعت شروع مسابقات لیگ دسته یک و بانوان ساعت 9:30 صبح می باشد.

**** ساعت شروع لیگ زیر 18 سال پسران ساعت 15 می باشد.


بازگشت


بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.