دوشنبه, 03 مهر 1396

برنامه لیگ های استان تهران

برنامه مسابقات لیگ های استان تهران

 

روز

تاریخ

دور

جمعه

96/7/14

اوّل

جمعه

96/7/21

دوّم

پنجشنبه

96/7/27

سوّم

جمعه 

96/7/28

چهارم

                          تعطیل – نیم فصل

جمعه

96/8/19

پنجم

جمعه

96/8/26

ششم

جمعه

96/9/3

هفتم

جمعه

96/9/10

هشتم

جمعه

96/9/17

نهم

 

توجّه:

* کلیه تیم ها باید تا تاریخ 30 شهریور ورودیه مسابقات را پرداخت و حضور خود را در لیگ قطعی نمایند.

** کلیه تیم ها بایستی تا پایان وقت اداری 10 مهر ارنج اصلی خود را به دفتر هیئت شطرنج استان تهران تحویل دهند.

*** ساعت شروع مسابقات لیگ دسته یک و بانوان ساعت 9 صبح می باشد.

**** ساعت شروع لیگ زیر 18 سال پسران ساعت 15 می باشد.


بازگشت


بازدید کننده گرامی ، شما به عضویت سایت در نیامده اید.
پیشنهاد می کنیم در سایت ثبت نام کنید و یا وارد سایت شوید.