جمعه, 04 اسفند 1402

حوزه شطرنج شمال شرق

حوزه شطرنج شمال شرق

رئیس هیات : سید مهدی مروج

شماره تماس : 09387152980

سایت : shomalesharghchess.ir