اعلام آمادگی بازیکنان استان تهران جهت شرکت در مسابقات کشوری