ثبت نام رده سنی تهران - مخصوص کسانی که ورودیه را پرداخت نمودن