مسابقه شطرنج قهرمانی مردان استان تهران

مسابقه شطرنج قهرمانی مردان استان تهران

لطفا فرم زیر را با دقت پر کنید. موارد ستاره دار حتما باید پر شوند