فرم پرداخت به حساب هیات شطرنج استان تهران

فرم پرداخت به حساب هیات شطرنج استان تهران