جمعه, 10 آذر 1402

لیست مسئولین کمیته های شطرنج استان تهران و هیاتهای توابع

 

تلفن

محل

سمت

نام و

نام خانوادگی

09123441370

تهران

رئیس هیئت شطرنج

مجتبی دانشفر

09123160098

تهران

سرپرست دبیر هیئت شطرنج

سید مهدی مروج

09127368057

تهران

نایب رئیس بانوان هیئت شطرنج

سپیده شادین

 

تهران

مسئول کمیته داوران

کاوه هنری

7002761 0912

تهران

مسئول  کمیته آموزش و مربیان

مهرداد اردشی

  تهران

مسئول  کمیته استعداد یابی

 
1259282 0912 تهران

مسئول کمیته پژوهش و تحقیقات

 محمد خیرخواه

 

تهران

کمیته توسعه همگانی

 

 

تهران

مسئول کمیته بازرسی

 

 09123175738

تهران

مسئول کمیته پیشکسوتان

منوچهر جفره

09306104063 تهران مسئول روابط عمومی و سایت زهرا حاجی وند
  تهران  مسئول کمیته فرهنگی احمد ذکاوت

 09193107398

تهران

رئیس هیئت شطرنج جنوب شرق

پرهام هنری

-09127708653

تهران

رئیس هیئت شطرنج شهر ری

زهرا ترابی

-09120237294

تهران

رئیس  هیئت شطرنج جنوب غرب

طاهره محبت خو

09123160098

تهران

رئیس  هیئت شطرنج شمال شرق

سید مهدی مروج

 09122449632

تهران

رئیس هیئت شطرنج شمالغرب

مرتضی محجوب زردست

 09356170325

تهران

رئیس  هیئت شطرنج شمیرانات

نرگس زحمتی

 0912312180

دماوند

رئیس  هیئت شطرنج دماوند

علیرضا طاوسیان

 09122618356

شهریار

رئیس  هیئت شطرنج شهریار

حسین تقوی

 09357616096

ورامین

رئیس  هیئت شطرنج ورامین

شهرام آقایی

 09126933903

قرچک

رئیس هیئت شطرنج قرچک

حسنعلی رضایی

 09105781108

فیروزکوه

رئیس  هیئت شطرنج فیروزکوه

مصطفی طاووسیان

09127913943

پیشوا

رئیس هیئت شطرنج پیشوا

میرآقایی

 09388409710

رباط کریم

رئیس   هیئت شطرنج

محمد مرندی

 09364316674

اسلام شهر

رئیس هیئت شطرنج

پرستو داداشی

 09125352367

ملارد

رئیس  هیئت شطرنج

علی حاجی آبادی

 09203621456

شهر قدس

رئیس  هیئت شطرنج

حسین زاده

 09386277765

پاکدشت

رئیس هیئت شطرنج

مهدیه نجار صالح

 09123302652

بهارستان

رئیس هیئت شطرنج

 علی نظری

09128929862

پردیس وبومهن

رئیس هیئت شطرنج

بهمن سلطانی

 

ادامه مطلب