سه شنبه, 04 آذر 1399

اعلام نتایج ارزشیابی مدارس شطرنج تهران

پس از بررسی گزارش های سیستم ارزشیابی مدارس که توسط مدیران مدارس تکمیل و به هیئت ارسال گردیده بود، نتایج زیر بدست آمد.

 

1- گروه اول که امتیاز آنها بالاتر از 9000 می باشد به ترتیب عبارتند از:

مدرسه شطرنج پیشگام نوین، مدرسه شطرنج تهران

 

2- گروه دوم که امتیاز آنها بالاتر از 5000 می باشد به ترتیب عبارتند از:

مدرسه شطرنج شهباز، مدرسه شطرنج تروا، مدرسه شطرنج شهمات و مدرسه شطرنج نوین

 

3- گروه سوم که امتیاز آنها کمتر از 5000 می باشد به ترتیب عبارتند از:

مدرسه هیئت شطرنج استان تهران، مدرسه شطرنج رخ تهران، مدرسه شطرنج کایسا، مدرسه شطرنج رخ شهریار

 

شایان ذکر است  مدارسی که در لیست فوق نمی باشند گزارشی به هیئت ارسال نکرده اند.

ادامه مطلب