پنج شنبه, 06 آذر 1399

مسابقات قهرمانی استان تهران (در گروه 50 و 65 سال)

 

 

مسابقات قهرمانی استان تهران (در گروه 50 و 65 سال) 

 

ریتد 

 

 

در گروه 50 و 65 سال

 

16اردیبهشت ماه 1395

 

متولدین 1330/10/11به قبل(1951) بالای 65 سال

 

متولدین 1345/10/11به قبل (1966) بالای 50 سال

 

شماره تماس : 09355250195

ادامه مطلب